Nahrávám...
Menu

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Spotřebiče s.r.o., se sídlem Na Louce 446/14, Praha 10, 109 00, identifikační číslo: 27166821, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb)

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Vrácené zboží musí být vráceno ve stavu v jakém jste jej obdrželi - nepoužívané, nepoškozené, úplné s veškerými dokumenty, čisté a v originálním obalu.  Pokud není vrácené zboží v původním stavu, nemusí být zákazníkovi vrácena kompletní částka. Platbu vrátíme po provedení kontroly vráceného zboží.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

2.3.Zákazník má ze zákona povinnost zásilku převzít a poté jí ve 14ti denní lhůtě vrátit zpět prodejci, pokud však zboží od dopravce nepřebere, může si prodejce účtovat náklady za dopravu

 

V Praze dne 10.3.2023


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.2 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.3 Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“záruka 24měsíců pokud není dáno jinak) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“záruka 12 měsíců pokud není dáno jinak). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

1.4 Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

2. Odpovědnost Prodávajícího

2.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2 Ke každé objednávce zasíláme daňový doklad na uvedený e-mail , slouží k uplatnění reklamace.

 

Poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního daňového dokladu.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě, případně v prodloužené záruce - dle značky. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace kontaktujte nás nebo přímo servisní středisko pro danou značku. Pokud nenajdete servis v následujícím seznamu, kontaktujte nás. K uplatnění záruční reklamace slouží záruční list nebo daňový doklad.

Servisní středisko po vás bude požadovat číslo modelu a výrobní číslo spotřebiče (PNC) - oboje najdete na štítku, který je umístěný na spotřebiči, také datum zakoupení spotřebiče - najdete na faktuře.

1. číslo modelu   2. výrobní číslo (PNC)   3. Kód ML   4. Sériové číslo

Pro požadavek na záruční servis potřebujete:

 • označení zařízení, sériové číslo. Ty naleznete na typovém štítku svého spotřebiče
 • daňový doklad / fakturu
 • adresu kde se přístroj nachází
 • kontakt na osobu, se kterou se servis spojí a domluví termín návštěvy

 

AUTORIZOVANÉ SERVISY

AEG - Electrolux - ZANUSSI

 • Servis značek AEG - Electrolux : ZÁKAZNICKÁ PODPORA AEG
 • Telefon:  +420 800 302 111 nebo +420 261 302 261
 • Adresa: Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21
 • Náhradní díly a příslušenství - dotazy: +420 261 302 612
 • E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com 

Candy - HOOVER

LIEBHERR 

Pozáruční servis Liebherr dispečink v ČR

 • Telefon: +420 725 781 964
 • E-mail: dispecink@awservice.cz 
 • Pro požadavek na náhradní díly potřebujete: označení zařízení, sériové číslo. Ty naleznete na typovém štítku svého spotřebiče. Popis nebo foto dílu, který poptáváte.

LORD 

 • Servis značky Lord zajišťuje McTree: ZÁKAZNICKÁ PODPORA Lord
 • Telefon: +420 725 781 964
 • Adresa: Pražská 298, Brandýs na Labem, 250 01 
 • E-mail: info@awservice.cz

NIVONA

 • Servis značky Nivona zajišťuje McTree: ZÁKAZNICKÁ PODPORA Nivona
 • Telefon: +420 725 870 729
 • Adresa: Pražská 298, Brandýs na Labem, 250 01 
 • E-mail: nivona@awservice.cz

BEKO

 • Servis značky Beko: ZÁKAZNICKÁ PODPORA Beko
 • Telefon: 800 350 333 nebo 222 525 222 Jsme vždy připraveni vám pomoct každý den od 8:00 do 17:00 hod.
 • E-mail: zakaznickecentrum@bekosa.cz

LOFRA

Slovenská republika

 • FIDELIA SERVICE s.r.o.
 • Dudvážska 2
 • 821 07 Bratislava
 • Kontakt: Tel.-02/38105039
 • Email - info@fidelia-service.sk

SMEG 

Slovenská republika

 • Servis značky SMEG zajišťuje TV-AV Elektronic, s.r.o.
 • Telefon: +421 41 562 6061
 • Adresa: Pribinova 8725/54, Žilina, 010 01 
 • E-mail: besko@tvav.sk

SMEG - MALÉ SPOTŘEBIČE

 • Servis značky SMEG, malé spotřebiče zajišťuje Opravárna s.r.o.
 • Adresa: Český Brod 1352, Český Brod, 282 01 
 • Telefon: +420 277 271 261
 • E-mail: servis@opravarna.cz

Slovenská republika

 • Servis značky SMEG, malé spotřebiče zajišťuje TV-AV Elektronic, s.r.o.
 • Adresa: Pribinova 8725/54, Žilina, 010 01 
 • Telefon: +421 41 562 6061
 • E-mail: besko@tvav.sk

GORENJE - Mora - hisense

 • Servis značky Gorenje, Mora, Hisense: ZÁKAZNICKÁ PODPORA Gorenje, Mora, Hisense
 • Telefon: 800 105 505 (bezplatně) - Jsme vám k dispozici v pracovních dnech v čase od 8:00 do 16:00 hod.
 • E-mail: servis@gorenje.cz 

Whirlpool

 • Servis značky Whirlpool: ZÁKAZNICKÁ PODPORA Whilpool
 • Telefon: +420 251 001 001 - Jsme vám k dispozici v pracovních dnech v čase  8:00 - 18:00 hod.

Naše značky